八九网

字典

按拼音分类   部首查字

Aa ai an ang ao

Bba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

Cca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

Dda dai dan dang dao de dei den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

Ee ei en eng er

Ffa fan fang fei fen feng fo fou fu

Gga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

Hha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

Jji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

Kka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

Lla lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lue lüe lun luo

Mma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

Nna nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nüe nun nuo

Oo ou

Ppa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Qqi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

Rran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

Ssa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

Tta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

Wwa wai wan wang wei wen weng wo wu

Xxi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Yya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Zza zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

八九网字典,是一部类似于新华字典的在线字典,是电子字典大全,可以在这里进行汉语字典在线查询、字典查字,查询汉字的读音、笔划、部首、字义、组词。


相关问答

学霸是怎样炼成的:从幼儿听故事开始
康熙字典的价值是多少?
朗文字典和牛津字典哪个更好?
新华字典的历史,新华字典最早是由谁编写的?
什么是密码字典和字典攻击
通用规范汉字表,国发〔2013〕23号
新华字典里有多少汉字?
哪种英语字典最好? 买什么英文字典更好?
汉语大字典和康熙字典哪个更好?古汉语字典哪个好?
学习英语,背字典有用吗?
康熙字典是什么,康熙字典简介
我国第一部字典是什么?
字典的种类,新华字典有多少版本?
如何查字典? 查字典的方法
《四角字典》是干什么的?
大学英语专业用什么英语字典最好?
新华字典和现代汉语词典有什么区别?
自学日语用什么字典好?
篆刻字典哪种版本好?
学习日语用什么字典好?什么样的日语字典好?